sobota, 8 lutego 2014

Co można zrobić na Pradze Płn. w ramach budżetu partycypacyjnego? Mieszkańcy podpowiadają

We wtorek zakończyliśmy naszą praską ankietę dotyczącą budżetu partycypacyjnego. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki badania odnoszące się zarówno do naszych propozycji, jak i projektów wskazanych przez samych ankietowanych. 

Ważnym wskaźnikiem chociażby w polityce czy w strategiach rozwoju społecznego jest jakość życia lub poziom życia. Jakość życia bywa różnie definiowana, ale najczęściej uwzględniany jest stopień satysfakcji m.in.: z życia rodzinnego, zawodowego, stosunków międzysąsiedzkich, relacji towarzyskich, stanu zdrowia, spędzania czasu wolnego czy ogólnych standardów wpływających na jakość życia w obrębie danej wspólnoty lokalnej. Te czynniki decydujące o stopniu jakości życia można sytuować w kategorii potrzeb. Z doświadczenia mieszkańców wynika, że wielu potrzeb nie są w stanie zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu, a niektórych i w ramach dzielnicy.

Naszą propozycją ogólnodzielnicową, która spotkała się również z aprobatą uczestników ankiety internetowej, była adaptacja pomieszczeń i stworzenie centrum społecznego lub filii Domu Kultury Praga na parterze kamienicy przy ul. Kawęczyńskiej 16. (Najwięcej ocen 5). Obserwując inne, już działające centra, możemy stwierdzić, że dzięki nim bez angażowania własnych środków finansowych (lub tylko w minimalnym stopniu) członkowie społeczności lokalnych mogą zaspokajać wiele swoich potrzeb m.in.: uczestnicząc i/lub tworząc kulturę, spędzając aktywnie czas wolny, ucząc się nowych kompetencji lub ucząc innych. Potrzeba takich miejsc, gdzie ofertę tworzą także sami mieszkańcy dzieląc się z innymi swoim czasem, umiejętnościami czy wiedzą.Kamienica na Kawęczyńskiej 16 - miejmy nadzieję, że powstanie w niej centrum społeczne lub filia Domu Kultury Praga

Naszym zdaniem, istotna we współczesnym świecie, jest możliwość darmowego dostępu do internetu (wi-fi). W większości dzielnic jest wiele takich punktów, w naszej dzielnicy w dalszym ciągu zbyt mało jest takich miejsc. Ta propozycja zajęła 2 miejsce w kategorii inicjatyw społecznie pożytecznych.

Na kolejnym miejscu znalazły się propozycje z kategorii estetyka, ład i porządek czyli: zaprojektowanie i przykładowa realizacja spójnej małej architektury (np. latarnie, kosze na śmieci, ławki, kioski) oraz coroczne generalne sprzątanie dzielnicy. Na co dzień mamy do czynienia z całym galimatiasem, różnorodnością stylów takich obiektów w przestrzeni, ale także coraz częściej dostrzegamy przestrzenie zaniedbane i zaśmiecone.

Następny problem to sposoby i rozwiązania dotyczące rewitalizacji zabytkowych kamienic komunalnych. Często jest to działanie nastawione na odnowienie głównie fasady budynku, bez wymiany infrastruktury. Zaproponowaliśmy więc, w ramach wdrażania dobrych praktyk, przeprowadzenie wzorcowego remontu jednej z kamienic.

Kolejne nasze propozycje wiążą się z istotną sferą naszego życia – finansami. Zaproponowaliśmy dofinansowanie pobytu dzieci mieszkańców naszej dzielnicy w przedszkolach, ale także darmowy wstęp do ZOO i placówek rekreacyjno-sportowych na terenie dzielnicy dla nas – jej mieszkańców. Jak wskazują propozycje projektów pochodzące od ankietowanych, stan infrastruktury sportowej czy kulturalnej nie w pełni ich satysfakcjonuje. Jednych podmiotów brakuje, zaś inne chociaż funkcjonują są niedostępne ze względu na ceny biletów wstępu, karnetów.

Stosunkowo niskie oceny uzyskała propozycja budowy fontanny miejskiej. Łącznie 168 wskazań przewaga ocen 3 i 2 na skali społecznego pożytku.

Pełne wyniki głosowania na projekty ogólnodzielnicowe prezentuje poniższy wykres.Wśród projektów o charakterze lokalnym ankietowani zdecydowanie poparli propozycję z obszaru infrastruktura techniczna i bezpieczeństwo - budowa chodnika przy ul. Radzymińskiej w kierunku Targówka Fabrycznego. Przemieszczanie się w tej przestrzeni stało się bardziej niebezpieczne zwłaszcza, gdy z ruchu kołowego wyłączona została częściowo ul. Targowa, a wówczas ul. Radzymińska stała się jedną z głównych arterii komunikacyjnych tej części dzielnicy. Brakujący chodnik na Radzymińskiej w kierunku Targówka Fabrycznego. Wszystkie osoby idące tędy na zakupy do supermarketu na Birżańskiej czy na przystanek autobusowy na Piotra Skargi wiedzą, jak ciężko się tędy poruszać, zwłaszcza w okresie roztopów.

Równie wysoko ocenione zostały dwie kolejne propozycje (przewaga ocen 4 i 5) – adaptacja terenów wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Radzymińskiej (np. skatepark, boisko czy ściana do graffiti) oraz rewitalizacja skweru przy ul. Otwockiej 1 (na wysokości ośrodka zdrowia). Te wskazania potwierdzają, że mieszkańcy oczekują uporządkowanej, estetycznej i funkcjonalnie zagospodarowanej przestrzeni.

Propozycje, które ulokowały się na kolejnych miejscach można wpisać w kategorie: remonty, rewitalizacje (generalny remont oficyny Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26), ład, estetyka i porządek (stworzenie skweru na rogu ul. Ząbkowskiej i Brzeskiej – obok komisariatu) oraz infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa – budowa placu zabaw dla dzieci starszych na terenie pomiędzy ul. Folwarczną, Wołomińską i Siedlecką

Wyniki głosowania na propozycje projektów lokalnych ilustruje poniższy wykres.


Większość z propozycji o zasięgu lokalnym czy ogólnodzielnicowym, gdyby miała szanse na realizację mogłaby w istotny sposób podnieść poziom jakości życia mieszkańców. Wpłynęło by to także na zmiany w dotychczasowym stylu życia (Raport o zdrowiu mieszkańców Warszawy mówi, że statystyczny prażanin ze względu na styl życia jaki prowadzi i uwarunkowania w jakich funkcjonuje będzie żył krócej o 17 lat niż statystyczny mieszkaniec Ursynowa.), tym samym pozwoliło na realizację większości potrzeb w miejscu zamieszkania, zwiększyło aktywność w wielu sferach życia (tj.: uczestnictwo w kulturze, aktywność społeczna, sportowa, dbałość o zdrowie).

Zgłaszane przez samych mieszkańców (w dodatkowych polach ankiety) propozycje projektów zarówno lokalnych jak i tych dotyczących całej dzielnicy wskazują na konkretne potrzeby i problemy, które wpływają na percepcję i waloryzację przestrzeni, ale także przekładały się przez lata na negatywne opinie i oceny dzielnicy. Nasza dzielnica nie była chociażby postrzegana w różnych sondażach jako miejsce bezpieczne, przyjazne do zamieszkania. Plusem jest przedwojenna zabudowa i klimat przedwojennej Warszawy, ale widoczne są braki inwestycyjne w infrastrukturze technicznej, społecznej, kulturalnej czy sportowej. Mieszkańcy chcieliby dzielnicy zielonej, bezpiecznej z funkcjonalną i estetycznie zagospodarowaną przestrzenią, która pozwoliłaby na uczestnictwo kulturalne, sportowe i integrację społeczną.

Poniżej prezentujemy propozycje mieszkańców, którzy wzięli udział w naszej ankiecie. W kategorii Ład, porządek i estetyka mieszkańcy najczęściej zgłaszali propozycje dotyczące: dbałości o zieleń – poprzez nowe nasadzenia, ale także pielęgnacja już istniejącej, ujednolicenie małej architektury – ławek ,kiosków, latarni, donic kwiatowych czy koszy na śmieci. Dzięki małej architekturze mieszkańcy chcieliby odzyskać przestrzeń dla pieszych – wstawianie donic w miejscu „dzikich” parkingów, i wszędzie tam, gdzie samochody zastawiają ciągi dla pieszych (np. ul. Ząbkowska, Brzeska i Markowska). Istotne dla mieszkańców byłoby także ustawienie ławek na podwórkach jak i przestrzeni ogólnodostępnej (np. w okolicy Bazyliki NSJ na Michałowie). Łącznie z tym projektem wskazywano ulice, które można byłoby przekształcić w deptaki (np. ul. Ząbkowska pomiędzy ul. Targową a Brzeską).

Pomysłodawcy wskazywali także na istotny problem w naszej dzielnicy – psie kupy. Oprócz ich systematycznego sprzątania powinno pojawić się więcej koszy z odpowiednimi oznaczeniami i stojaków z torebkami, ale także powinny być przeprowadzone kampanie edukacyjne w tej sprawie. Jeszcze innym postulatem było wyznaczenie terenu z przeznaczeniem na wybieg dla psów (okolice Wybrzeża Helskiego od strony mostu Śląsko-Dąbrowskiego).

Równie ważne potrzeby i problemy wskazywane przez mieszkańców wpisują się w obszar Infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa. Często postulowali oni budowę ścieżek rowerowych, których nasza dzielnica posiada, ich zdaniem, zbyt mało. Wskazywali także na możliwość budowy dodatkowej siłowni plenerowej (np. skwer przy ul. Olszowej). Również istniejąca infrastruktura kulturalna wymaga rozbudowy. Mieszkańcy oczekują więcej imprez kulturalnych i festynów sąsiedzkich, ale także marzą o letnim kinie plenerowym, klubokawiarniach, domu kultury, ścieżkach historycznych. Istotnym także okazało się wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez kampanie społeczne, ale także przez symbole graficzne podkreślające walory i unikalny charakter dzielnicy. Ankietowani także zwracali uwagę na zbyt małą liczbę istniejących placów zabaw dla dzieci (np. Kłopotowskiego, Kępna, Jagiellońska, Marcinkowskiego, Targowa) oraz świetlic.

Kolejne projekty obywatelskie znalazły się w obszarze Infrastruktura techniczna i bezpieczeństwo. Mieszkańcy wskazywali na konieczność zamontowania monitoringu przy głównych alejkach Parku Praskiego oraz zwiększenie liczby latarń na osiedlach. Istotne jest także dla nich wytyczenie bezpiecznych przejść dla pieszych w okolicy Wybrzeża Helskiego oraz przejść przez tory kolejowe do ul. Solidarności. Postulowali także zwiększenie liczby przejść naziemnych kosztem podziemnych. Ankietowani oczekują także uspokojenia ruchu ulicznego poprzez ograniczenie prędkości.

Stan techniczny chodników i nawierzchni ulic pozostawia wiele do życzenia (np. remont nawierzchni na ul. Grajewskiej, Łochowskiej, Siedleckiej wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi, remonty chodników, szerszy chodnik na ul. Targowej). Również wygląd, stan techniczny i funkcjonalność wiat przystankowych stanowi problem dla podróżnych zwłaszcza przy ul. Śnieżnej, Korsaka czy przy pętli tramwajowej.

Ostatnią kategorią wydzieloną osobno są Remonty, rewitalizacje budynków mieszkalnych.

Medialne mitologizacje przedstawiają Pragę Północ jako dzielnicę z zaniedbaną, niedoinwestowaną tkanką miejską. Słynne stało się powiedzenie, że przekleństwem Pragi było, to że nie zniszczono jej podczas wojny. Od II wojny światowej wiele kamienic niszczeje. Dostrzegają to również mieszkańcy. W ankietach pojawiały się takie stwierdzenia i propozycje jak: najważniejsza jest rewitalizacja kamienic, renowacja praskich kamienic oraz remont drewnianego budynku przy Kawęczyńskiej, rewitalizacja Pałacyku Konopackiego, rewitalizacja kamienic przy ul. Brzeskiej.


Oprac. wyników i raportu: Anka z Michałowa
Red. KMI

Brak komentarzy :