niedziela, 7 maja 2017

Nie wie miasto, co robi dzielnica? Czyli interweniujemy w sprawie budżetu partycypacyjnego

Parafrazując w tytule tego postu znane powiedzenie chcemy zwrócić uwagę na chaos informacyjny występujący przy okazji działań inwestycyjnych (nie pierwszy zresztą raz) oraz jego implikacje dla wydatkowania publicznych środków.
Przykładem planowane na okres wakacyjny prace polegające na remoncie nawierzchni ulicy Białostockiej (odcinek Targowa-Markowska), na który dzielnica ogłosiła w kwietniu przetarg. 

Planowany remont pokrywa się z wykonaniem wciąż niezrealizowanych zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego, na co zwrócił uwagę Krzysztof Michalski z naszego stowarzyszenia, który jednocześnie pełni rolę przewodniczącego Zespołu ds. BP na Pradze. Poniżej zamieszczamy w całości korespondencję, jaką wysłał w tej sprawie 9 kwietnia br. do Burmistrza Zabłockiego i Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Agnieszki Zawistowskiej:

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Naczelnik,

w związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga Północ informacji o ogłoszeniu przetargu na Remont nawierzchni jezdni ulicy Białostockiej na odcinku Targowa - Markowska pragnę niniejszym zwrócić uwagę na implikacje, jakie realizacja ww. inwestycji może budzić dla realizacji zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego w edycji 1. i 3.:

1) Jednym z najwyżej ocenionych w 1. edycji BP projektów (1259 głosów, drugie miejsce na Pradze Pn.) był projekt "Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze". Projekt ten do dziś nie został zrealizowany, niemniej planowany remont fragmentu ulicy Białostockiej daje szanse na choć częściową realizację projektu z BP - odcinek ul. Białostockiej od Markowskiej do Targowej (pokrywający się z przedmiotem planowanych przez Dzielnicę prac) wchodził w zakres zwycięskiego projektu z BP.

W związku z powyższym zasadne byłoby włączenie elementów projektu do zakresu prac realizowanych na zlecenie Urzędu Dzielnicy. Takie działanie byłoby również racjonalne z punktu widzenia wydatkowania środków publicznych.

Niestety, w dostępnej na stronie UD dokumentacji projektowej nie ma wzmianki o tym, by wymalowanie pasów rowerowych wchodziło w zakres planowanych prac. Ponadto rodzi się pytanie, czy obowiązująca przez 36 miesięcy gwarancja na wykonanie prac nie spowoduje kolizji z realizacją w przyszłości projektu pasów rowerowych, a tym samym nie opóźni o kolejne lata realizacji projektu wyczekiwanego przez wielu mieszkańców. Przypomnę również, że projekt rowerowy miał na celu uporządkowanie parkowania i poprawę bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku ulicy Białostockiej. Remont nawierzchni ulicy jest ku temu dobrą okazją.

2) W ubiegłej edycji BP do realizacji został przez mieszkańców wybrany projekt "Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (ul. Targowa)". Projekt ma być realizowany w tym roku przez ZDM. Jednym z jego elementów jest korekta ("wyprostowanie") przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulic Białostockiej i Targowej. To miejsce również wchodzi w zakres remontu, na którego przeprowadzenie prowadzony jest przez UD przetarg. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy projektant prac uwzględnił ten fakt w przygotowanej na potrzeby przetargu dokumentacji, a tym samym czy realizowane prace (zlecane oddzielnie przez ZDM i Dzielnicę) będą ze sobą spójne?

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, a także dotychczasowe opóźnienia związane z realizacją projektu z 1. edycji BP, zasadnym jest uzupełnienie prac prowadzonych na ulicy Białostockiej o elementy projektu "Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze".

Ich wykonanie jeszcze w tym roku pozwoliłoby stworzyć spójną sieć rowerową na centralnych ulicach Starej Pragi (połączenie pasów na Targowej i Białostockiej), a także poprawiłoby komfort wszystkich użytkowników drogi.

Poszerzenie zakresu prac (np. w formie aneksu do umowy z wykonawcą robót drogowych) jest również zasadne z punktu widzenia wydatkowania środków publicznych.

Z poważaniem

Krzysztof Michalski
Przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga Północ


5 maja br. przyszła odpowiedź, którą również w całości zamieszczamy poniżej:

Dzień dobry,

W odpowiedzi na korespondencję e-mailową otrzymaną od Pana w dniu 09.04.2017 r. w sprawie remontu nawierzchni ulicy Białostockiej uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu nie ma możliwości rozszerzenia zamówienia, ponieważ nie zostało to zawarte w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informuję, że termin wykonania projektu stałej organizacji ruchu dotyczący realizacji projektu budżetu partycypacyjnego pn. „Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze” w zakresie ulicy Białostockiej oraz projektu pt. „Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (Targowa)” nie jest znany, a tym samym nieznany jest zakres realizacji i zmian pierwotnego niezatwierdzonego projektu.

Obecnie trwają analizy możliwości realizacji projektów Budżetu Partycypacyjnego i frezowania ulicy, tak aby wykonać prace w sposób jak najmniej kolizyjny.

z poważaniem,

Agnieszka Zawistowska


Korespondencja z 9 i 10 kwietnia br. (niezależną wysłał do miasta w tej sprawie autor zwycięskiego projektu z 1. edycji BP) wywołała jednak pewne ruchy. Z odpowiedzi przesłanej przez Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym wynika, że jest szansa na koordynację części prac. Pożyjemy, zobaczymy. 

Swoją drogą dziwnie wygląda koordynacja inwestycji w naszym mieście (powyższy przykład jest zapewne tylko wierzchołkiem góry lodowej), gdy do takich działań muszą dopiero zachęcić urzędników mieszkańcy... 

Brak komentarzy :