Nasze najważniejsze inicjatywy

Działania naszego Stowarzyszenia realizowane są na wielu płaszczyznach. Poniżej przedstawiamy wybór naszych najważniejszych inicjatyw podejmowanych od 2008 roku w zakresie zachowania praskiego dziedzictwa, projektów infrastrukturalnych i urbanistycznych.

Nasze inicjatywy staramy się przedstawiać i szerzej konsultować na forum Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga Północ,  w której pracach aktywnie uczestniczymy od momentu jej powołania (PSM "Michałów" było jednym z inicjatorów utworzenia praskiej DKDS, a w 2014 r. oraz ponownie w 2016-2019 r. przedstawiciel naszego stowarzyszenia kierował pracami DKDS).

Działania na rzecz zachowania praskiego dziedzictwa przemysłowego i kulturowego
Projekty rozwiązań infrastrukturalnych na Pradze Północ
Projekty działań w przestrzeni miejskiej
  • przygotowanie społecznego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznej przy ul. Kawęczyńskiej (teren parku, boiska i zabudowań Młynu Michla jako lokalne centrum sportu i kultury),
  • współautorstwo koncepcji RE:Praga, jednego z 5 projektów nagrodzonych w ramach rewitalizacyjnego warsztatu organizowanego przez Urząd Miasta i SARP,
  • inicjatywa opracowania przez władze Dzielnicy we współpracy ze stowarzyszeniami lokalnymi strategii rozwoju Pragi; członkowie PSM przygotowali „Założenia strategii rozwoju Pragi”, stanowiącej punkt wyjścia do dalszych prac nad strategią Dzielnicy,
  • inicjatywa opracowania i wdrożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kompleksowego programu rewitalizacji Szmulowizny i Michałowa (projekt przedstawiony w 2013 r.),
  • działania na rzecz m.in. odnowienia i zagospodarowania zieleni wewnątrzosiedlowej, przyulicznych trawników, nasadzeń drzew i kwiatów (w tym modernizacja skweru na ul. Kawęczyńskiej),
  • działania na rzecz likwidacji nielegalnych parkingów na terenie Michałowa i Szmulowizny,
  • interwencje w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie dzielnicy, napraw chodników, oznakowania ulic (po naszych interwencjach wykonano m.in. oznakowanie poziome ulic oraz ustawiono znaki drogowe na skrzyżowaniach),
  • współorganizowanie akcji "Posprzątajmy razem Pragę",
  • postulaty w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy.

Brak komentarzy :