sobota, 27 października 2012

Najniższy krąg piekieł

W filmie "Przejrzeć Harry'ego" Woody Allen zjeżdża do najniższego kręgu piekieł. Spotyka tam delikwenta prowadzonego na męki przez rogatego nadzorcę.
Czemu tu jesteś? - pyta Allen.
"Wymyśliłem aluminiowe panele elewacyjne" - odpowiada skazaniec.     

KTO REMONTUJE PRASKIE KAMIENICE

Praskie kamienice remontują przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe, które powstały po wykupie mieszkań komunalnych przez lokatorów.
Potrafią szybko znaleźć pieniądze na remonty, a budynki wkrótce po wykupie mieszkań zmieniają się nie do poznania.
Na zdjęciach wyremontowana kamienica na Łochowskiej. Obok zrujnowana kamienica komunalna nadal zarządzana przez Miasto.

piątek, 26 października 2012

Słabe nerwy redaktora Osowskiego z Gazety Wyborczej

Redaktorowi Osowskiemu musiały chyba puścić nerwy, skoro postanowił poświęcić naszemu skromnemu stowarzyszeniu duży artykuł na drugiej stronie Gazety Stołecznej:
Pan redaktor aż tak nas nie lubi, że przez gardło (a raczej przez pióro) nie jest w stanie mu przejść sama nazwa "Michałów". 
To się nazywa autocenzura !!!!
Poza tym chwyty polemiczne Pana Redaktora są dość ograne. My - czyli nieuświadomiona grupka mieszkańców zapyziałej okolicy powinniśmy przestać szkodzić naszej Dzielnicy i oświeceni przez Pana Redaktora oraz Ratusz pojąć co jest dla nas dobre. Mamy przestać bronić jakichś zieleńców i XIX wiecznych ruder i podziękować za ożywczy oddech, jaki da nam Trasa Świętokrzyska w planowanym skromnym wydaniu.

Wysłaliśmy do redakcji Gazety Wyborczej nasze sprostowanie. Ponieważ obawiamy się, że redaktor Osowski podrze je na kawałki i zje w ubikacji, ośmielamy się opublikować je na naszym blogu:

SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU "DZIWNY TEN PROTEST ZE SZMULEK".

 Jako autorzy "Dziwnego apelu do radnych", nieuświadomieni, zdaniem autora o tym, co dla nas naprawdę dobre, pragniemy zwrócić uwagę na kilka faktów dotyczących aktualnego projektu Trasy Świętokrzyskiej.

1. Wbrew twierdzeniom zawartym w artykule "Dziwny ten protest ze Szmulek" nie sprzeciwiamy się budowie ulicy łączącej Most Świętokrzyski z Targówkiem. Sprzeciwiamy się realizacji jej aktualnego projektu przyjętego przez władze miasta. Uważamy też, że dla Pragi kluczowe znaczenie ma obwodnica i na nią w pierwszej kolejności należy przeznaczyć fundusze miejskie.

2. Projektowana Trasa Świętokrzyska ma przebiegać przez obszar śródmieścia funkcjonalnego. Nie powinna pełnić roli trasy tranzytowej przez centrum, tylko ulicy zbiorczej, prowadzącej głównie lokalny ruch o charakterze uspokojonym. Należy ją zespolić z obecną i projektowaną zabudową śródmiejską. Oznacza to, że jej szerokość nie może stanowić bariery trudnej do pokonania dla mieszkańców, ulica nie powinna też wizualnie szatkować przestrzeni miejskiej ekranami akustycznymi. Powinna być zaprojektowana głównie pod kątem wykorzystywania jej przez komunikację miejską, z priorytetem dla pieszych i rowerzystów, a ograniczeniami przepustowości i prędkości dla samochodów. I nie są to nasze wymysły wyssane z palca, lecz tezy oparte na założeniach zawartych w oficjalnych dokumentach miejskich i wojewódzkich. A jak wygląda projekt Trasy przyjęty do realizacji? Szerokość od 37 m do 60 metrów, szerokie pasy ruchu w każdą stronę, długie ciągi ekranów akustycznych, podniesiona prędkość projektowa dla samochodów, brak technicznych elementów uspokajania ruchu, mało przejść dla pieszych i połączeń lokalnych. Rozumiemy, że to nie jest zdaniem autora artykułu "rozdmuchany projekt" tylko śródmiejska ulica?

2. Jeśli chodzi o preferencje dla komunikacji miejskiej warto wspomnieć, że z popieranej przez nas realizacji linii tramwajowej przez Targówek Fabryczny do Ząbek wzdłuż projektowanej Trasy władze miasta zrezygnowały, mimo, że jest dla niej już wydana decyzja środowiskowa. Na Trasie na długo zostaną więc głównie samochody, zapewne nie będzie nawet buspasów.  

3. Uszło uwadze autorowi artykułu, że projekt Trasy jest niezgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań przestrzennych dla Warszawy. Wbrew jego twierdzeniom, zgodnie ze Studium Trasa powinna omijać park na Szmulowiźnie i teren młynów Michla. Na szczęście dla władz obowiązuje specustawa drogowa, która pozwala zlekceważyć te niezgodności. Nie szkodzi, że ignoruje się przy tym własne wcześniejsze ustalenia i zobowiązania wobec mieszkańców.

4. Trasa w obecnie projektowanym przebiegu zniszczy kilka hektarów zieleni: park i ogródki działkowe. Obszar zieleni Michałowa i Szmulowizny zostanie drastycznie zmniejszony. Formalnie powinna nastąpić kompensata utraconej powierzchni terenów zielonych dla okolicznych mieszkańców. Nakazuje to nawet decyzja środowiskowa. Ale po co Prażanom zieleń? Nie podoba im się, to niech się wyprowadzą na przedmieścia - do pracy dojadą przecież Trasą Świętokrzyską.

5. Deprecjonowanie problemów związanych z budową Trasy jest łatwe. Wystarczy nazwać zabytkowe zabudowania ruinami, a urządzony park zieleńcem, który jakoby powstał tylko dlatego, że czekał na zaasfaltowanie. Gratulujemy siły argumentacji.

6. Przyznajemy - niegodnie przemilczeliśmy, że Trasa połączy Most Świętokrzyski z częścią Targówka, za to eksponujemy połączenie z Ząbkami. Cóż, Burmistrz Ząbek napisał nawet do władz Warszawy, że mieszkańcy powiatu posiadają już około 150 tysięcy samochodów i pragną dostać się nimi sprawnie do centrum Warszawy Trasą Świętokrzyską. O tym samym myśli zapewne duża część spośród 140 tysięcy mieszkańców Targówka. Marzenia się spełniają, więc wszyscy spotkają się na Trasie Świętokrzyskiej - w korku przy Targowej. A szczęściarze w korku na Tamce.

Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "MICHAŁÓW"

środa, 24 października 2012

APEL DO RADNYCH WS. TRASY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

W związku z cynicznymi manipulacjami zawartymi w artykule Gazety Wyborczej publikujemy treść naszego apelu skierowanego do Radnych m.s.t. Warszawy ws. Trasy Świętokrzyskiej:Inwestycja w budowę Trasy Świętokrzyskiej według obecnego projektu budzi fundamentalne zastrzeżenia w zakresie celowości prowadzenia tej inwestycji, jej kosztów, opłacalności, skutków realizacji oraz zgodności z miejskimi strategiami rozwoju transportu i ochrony środowiska.

I tak: 

1.   Realizacja Trasy Świętokrzyskiej jako połączenia drogowego obszarów peryferyjnych ze ścisłym centrum miasta przez Pragę, przy jednoczesnym odstąpieniu od budowy praskiej części obwodnicy śródmiejskiej, jest sprzeczna z podstawowym założeniem strategii transportowej Warszawy o priorytecie budowy dróg obwodnicowych i ograniczaniu budowy nowych połączeń drogowych wiodących do centrum miasta. 

2.  Realizacja Trasy według obecnego projektu utrudni rozwój i wykorzystanie terenów w okolicach Dworca Wschodniego. Trasa zaplanowana jest bowiem jak arteria tranzytowa przez Pragę tworząca barierę w przestrzeni miejskiej, a nie jak ulica śródmiejska. Wskazują na to podwyższona prędkość projektowa, duża szerokość w liniach rozgraniczających, mała liczba planowanych skrzyżowań, ekrany akustyczne.

3.     Realizacja obecnego projektu Trasy będzie skłaniać kierowców do korzystania z połączenia drogowego przez ścisłe centrum miasta o największych walorach turystycznych – m.in. przez Tamkę przy Muzeum Chopina i skrzyżowanie Świętokrzyskiej z Nowym Światem, co jest sprzeczne z podstawowymi założeniami strategii transportowej miasta (uspokojenie i ograniczenie ruchu w strefie śródmiejskiej, ograniczenie ruchu kołowego na ul. Świętokrzyskiej i na Tamce).

4.     Aktualny projekt przebiegu TŚ jest nieefektywny ekonomicznie:

a)      Nie przewiduje się w nim wykorzystania wyremontowanego w 2012 roku odcinka ul. Kijowskiej od Dw. Wschodniego do Targowej. Na wysokości Dworca Wschodniego przebieg Trasy zaplanowany jest tak, że w miejscu obecnych chodników planuje się jezdnię, a miejscu obecnej jezdni – chodniki.

b)      Planowany przebieg TŚ na wysokości ul. Targowej będzie wiązać się z zniszczeniem elementów wykonanej w roku 2012 modernizacji torowiska tramwajowego na ul. Targowej (przystanki, torowisko).

c)      Planowany przebieg TŚ przez teren Młyna Michla utrudnia zbycie lub zagospodarowanie tego terenu przez miasto.

d)     Wzdłuż przebiegu TŚ planowany jest pierwszy odcinek III lini metra (Stadion  Dw. Wschodni) co sprawi, że Trasa będzie rozkopywana przy jej budowie.

5.     Brak jest wiarygodnych danych, z których wynikałoby, że TŚ przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia ruchem kołowym funkcjonalnego śródmieścia miasta. Przeciwnie – ze względu na fakt, że TŚ połączy się z innymi ulicami zbiorczymi przenoszącymi ruch już wewnątrz strefy śródmiejskiej (ul. Targowa, Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski, Tamka, ul. Świętokrzyska) oraz ze względu na brak obwodnicy śródmiejskiej po stronie praskiej, należy spodziewać się zwiększenia zatłoczenia ruchem kołowym na tych ulicach, co jest sprzeczne z podstawowymi założeniami strategii transportowej miasta (uspokojenie i ograniczenie ruchu w strefie śródmiejskiej).

6.     Z raportu Oddziaływania na Środowisko Trasy Świętokrzyskiej wynika jednoznacznie, że przyjęty wariant w bardzo istotny negatywny sposób będzie oddziaływał na środowisko - skutkiem planowanej inwestycji będzie naruszenie założeń Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej, określonych w rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego nr 67 z dn. 24 grudnia 2007 roku,

7.  Z Trasy, jako najkrótszego połączenia drogowego z Centrum, korzystać będą w dużej mierze mieszkańcy miejscowości podwarszawskich: Ząbek, Marek, Zielonki. Nie będą oni partycypować w kosztach tej inwestycji ani w kosztach jej utrzymania. Korzystanie przez nich z TŚ zwiększy natomiast uciążliwości dla mieszkańców Warszawy (zniszczenie wartościowych terenów, ograniczona możliwość zagospodarowania terenów przyległych do TŚ, hałas, zanieczyszczenia, wypadki, zatłoczenie, zajęcie dodatkowego terenu pod parkowanie). Jaką korzyść będzie mieć w takim rozwiązaniu Warszawa?

8.  Obecny projekt TŚ jest sprzeczny z zasadą priorytetu komunikacji zbiorowej nad komunikacją indywidualną w śródmieściu funkcjonalnym. Przewiduje bowiem w pierwszej kolejności realizację połączenia drogowego z przesunięciem na nieokreślony czas realizacji linii tramwajowej.

9.    Realizacja obecnego projektu TŚ pogorszy konkurencyjność komunikacji zbiorowej i efektywność wykorzystywania centralnego odcinka II linii metra. Ze względu na zwiększenie zatłoczenia ruchem kołowym na skrzyżowaniach ul. Kijowskiej i Targowej, Targowej i Zamojskiego, Grochowskiej i Zielenieckiej należy spodziewać się spadku prędkości przewozowej tramwajów. Ze względu na dublowanie się TŚ i jej przedłużenia ul Świętokrzyską z przebiegiem II linii metra należy spodziewać się zmniejszenia efektywności wykorzystywania II linii metra.

10. Projekt TŚ nie przewiduje rozwiązań z zakresu „śluzowania” indywidualnego ruchu kołowego na granicy śródmieścia funkcjonalnego (czyli na wysokości ul. Nowozabranieckiej) i możliwości przesiadek do komunikacji zbiorowej. Brak jest w projekcie zaplanowania w tym miejscu parkingu P&R i  możliwości przesiadki do tramwaju lub kolei (ewentualny przystanek kolejowy na linii legionowskiej). Jest to niezgodne ze strategią transportową Warszawy.

11. Obecny projekt TŚ zakłada zniszczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków (jednego z zabudowań Drucianki) i zaburzenie kameralnego charakteru tej części Pragi poprzez zaplanowanie połączenia Trasy z ul. Podlaską i ul. Otwocką. Spowoduje to gwałtowny wzrost natężenia ruchu samochodowego na tej ulicy (utworzenie przejazdu Nowokijowska – Radzymińska). Działanie takie jest niezgodne ze strategią transportową Warszawy, gdzie w strefie centralnej (wewnątrz obwodnicy Śródmieścia) planuje się ruch uspokojony. Rozwiązanie to tworzy także dodatkowe zagrożenia ze względu na lokalizację przy ul. Otwockiej 3 zespołu szkół oraz lokalizację przy ul Otwockiej budynków Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

12. Realizacja TŚ według obecnego projektu spowoduje degradację jednego z dwóch istniejących zagospodarowanych terenów parkowych Pragi Północ oznaczonego w Studium Zagospodarowania Przestrzennego jako zieleń parkowa. Pod budowę trasy ma zostać przeznaczona około 1/3 powierzchni tego terenu, wycięciu ulegnie kilkadziesiąt starych drzew, pozostała część terenu parkowego utraci swą atrakcyjność rekreacyjno-wypoczynkową ze względu na uciążliwości wywołane bezpośrednią bliskością Trasy.

 

W związku z powyższym wnosimy od odstąpienie od tej inwestycji w obecnym kształcie oraz o wprowadzenie istotnych zmian do obecnego projektu w zakresie przebiegu planowanej trasy i jej przekroju.

 

Proponujemy aby:

1. Na odcinku od ul. Nowozabranieckiej do Kijowskiej czyli na obszarze śródmieścia funkcjonalnego Trasa miała charakter ulicy miejskiej i została zawężona do przekroju przewidującego 2x1 pas ruchu + 2x1 trambuspas, z ominięciem terenu parku i działki z obiektami Młyna Michla (rysunek projektu w załączeniu).

2. Na odcinku od ul. Kijowskiej do Targowej zachować ulicę Kijowską w obecnym przebiegu.

3. Zaprojektować łącznik ulicy Targowej z ulicą Sokolą wzdłuż przebiegu linii kolejowej.

4. Odtworzyć ulicę Sokolą w kształcie zbliżonym do obecnego po wybudowaniu stacji metra "STADION" - czyli jako ulicę miejską.

5. Poszerzyć projekt o rozwiązania z zakresu śluzowania ruchu (np. parking P&R) w okolicach skrzyżowania TŚ z ulicą Nowozabraniecką.

6. Przyjąć projekt łącznie z uchwaleniem planu miejscowego dla Szmulowizny Wschodniej i Michałowa, co pozwoliłoby zespolić TŚ z otaczającym ją terenem i zaplanować tkankę miejską na obszarach obecnych nieużytków otaczających planowany przebieg TŚ na Szmulowiźnie i wskazać tereny wymaganej rekompensaty przyrodniczej.  

 

Rozwiązania te pozwoliłyby radykalnie obniżyć koszt tej inwestycji, jednocześnie nadając Trasie Świętokrzyskiej charakter ulicy sródmiejskiej, a nie trasy tranzytowej przebiegającej przez obszar śródmieścia funkcjonalnego Warszawy.  

 

Informujemy także, że dotychczasowe uwagi i stanowiska organizacji  społecznych kierowane w tej sprawie wielokrotnie do władz Warszawy pozostały dotąd bez reakcji.

 

          Warszawa 15.10.2012 roku

                                                                     

Pociągiem z Ząbek do Warszawy w 6 minut

Tuby władzy mieszają nas z błotem: link do artykułu GW Gratulacje za umiejętność manipulowania i wybiórczego potraktowania naszego apelu.

Dlaczego wszyscy narzekają, że w mieście utyka się w ciasnych uliczkach? Miasto to właśnie ciasna zabudowa, małe uliczki, a nie "prospekty Lenina". W niewielu miejscach w Warszawie można to jeszcze znaleźć. Jakoś nie zwraca sie uwagi, że Pradze brak obwodnicy, trasy, która pozwoliłaby ominąć centrum i ciasne uliczki Pragi. Trasa Świętokrzyska, dublująca ul. Radzymińską i linię  kolejową, jeszcze bardziej zakorkuje Pragę i Centrum. Mieszkańcy Ząbek też w utkną w tych korkach.

A przejazd pociągiem Ząbki - Warszawa Wileńska trwa 6 minut.

Zresztą badania i rzeczywistość (węzeł Marsa) pokazują, że taka nowo zbudowana droga i tak się zakorkuje, gdyż zwiększy popyt na podróże samochodem.

Trasa nie ma też przewidzianych ułatwień dla transportu publicznego (buspasów), nie będzie tam też tramwaju, mimo, że projekt na tramwaj do Ząbek istnieje. Dlaczego ta inwestycja nie jest realizowana?

Warszawa ma wydać na Trasę ok. pół miliarda zł, a duża część tych pieniędzy,  ok. 150 mln zł, ma zostać przeznaczone  na przesunięcie przebiegu wyremontowanej w 2012 roku ul. Kijowskiej o  kilkadziesiąt metrów. A zabrakło 15 mln zł na system sterowania ruchem do którego Warszawa dostałaby dopłatę z UE w wys. 70 mln.

Kolejna zakorkowana trasa ruchu w centrum miasta. Jak to się ma do Strategii Transportowej Warszawy? Dla kogo jest ona pisana? Projekt Trasy jest z lat 50-tych...

Może powodem jest to, że to jedyna gotowa do realizacji inwestycja drogowa na Pradze, będzie się czym pochwalić przy niekorzystnych wizerunkowo awariach na budowie metra, choć rzeczywistych korzyści dla Warszawy trudno się doszukać.

Dlaczego priorytetem są wydatki na budowę i remonty dróg, nigdy zaś na renowację zdekapitalizowanej zabudowy komunalnej, takiej, jaka dominuje na Pradze-Północ?

A do Dworca Wschodniego jest świetny dojazd tramwajem i autobusem.

środa, 17 października 2012

Apel ws. Trasy Świętokrzyskiej


Szanowni Państwo - Radni Miasta Stołecznego Warszawy

W dobie kryzysu finansów miasta Warszawa w latach 2013 - 2016 chce wydać 0,5 mld złotych na budowę Trasy Świętokrzyskiej.

Prosimy Państwa o zastanowienie czy warto wydawać tak ogromne środki na inwestycję, która:
1. Wprowadzi dodatkowy ruch kołowy do centrum miasta wbrew strategii transportowej miasta,
2. Zwiększy poziom hałasu i zanieczyszczeń na Pradze i w Śródmieściu,
3. Kosztem około 150-200 mln złotych przesunie istniejącą, wyremontowaną w roku 2012, ulicę Kijowską o kilkanaście do kilkudziesięciu metrów, na odcinku pomiędzy Dworcem Wschodnim a ulicą Targową.
4. Zmniejszy konkurencyjność transportu publicznego wobec indywidualnego transportu samochodowego.
5. Będzie służyć jako arteria dojazdowa do centrum miasta głównie mieszkańcom podwarszawskich Ząbek, Marek i Zielonki, którzy za tę inwestycję nie zapłacą.
6. Zniszczy urządzony park na Szmulowiźnie i część zabudowań zabytkowego Młyna Michla.

Apelujemy do Państwa o odrzucenie realizacji projektu budowy Trasy Świętokrzyskiej, który w obecnym kształcie spowoduje więcej szkód niż pożytku dla Warszawy.

Praga i cała Warszawa potrzebuje obwodnic, a nie kolejnych arterii drogowych wprowadzających ruch do centrum miasta. Takich arterii mamy już wiele i nie rozwiązały one żadnego problemu transportowego - Warszawa należy do najbardziej zatłoczonych ruchem kołowym miast Europy.

Tak kontrowersyjne decyzje jak budowa Trasy Świętokrzyskiej powinny być także dokładnie konsultowane z mieszkańcami, a nie zapadać w ciszy urzędniczych gabinetów.

Poprzednie apele wielu organizacji społecznych kierowane do władz Warszawy w tej sprawie, w tym list z podpisami 500 mieszkańców pozostały bez echa - czyli bez wprowadzenia jakichkolwiek proponowanych przez nas zmian do projektu.

Szczegółowy apel w sprawie Trasy Świętokrzyskiej załączamy.

Załączamy także dwa cytaty z oficjalnych dokumentów Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie wprost stwierdza się bezzasadność prowadzenia takich inwestycji:

"Za istotne uważa się:

- uzupełnianie braków w istniejącym systemie drogowym i/lub usuwanie „wąskich gardeł” na istniejących ciągach ulic o podstawowym znaczeniu z tym, że nie będzie to dotyczyć przedsięwzięć zwiększających przepustowość układu drogowego na kierunkach prowadzących do ścisłego centrum miasta,”

„W strefie śródmiejskiej planuje się (..):

- ograniczanie do minimum działań inwestycyjnych w zakresie układu drogowego, mogących doprowadzić do zwiększenia przepustowości ulic.”

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata następne:

"Początkowo myślano, że zapewnienie większej przepustowości (dróg) trwale rozwiąże problem kongestii (korków). Poprawa - jeśli następowała - miała charakter krótkotrwały. Zachęcała tylko do zwiększenia ruchliwości istniejących samochodów i zakupu nowych. W konsekwencji okazało się, że rozbudowa sieci dróg zamiast oczekiwanego zmniejszenia kongestii, powodowała jej zwiększenie. Kongestia prowadzi do spowolnienia ruchu, co niweczy wysiłek włożony w budowę nowych dróg (zwłaszcza szybkiego ruchu) i stawia pod znakiem zapytania efektywność ekonomiczną tych inwestycji. Na zatłoczonych drogach i ulicach grzęzną pojazdy komunikacji zbiorowej, co powoduje dalsze pogarszanie jej rentowności oraz atrakcyjności dla pasażerów.

Z powodu kongestii spada przede wszystkim atrakcyjność centrum miasta, które staje się coraz trudniej dostępne i coraz bardziej zagrożone uciążliwościami funkcjonalnymi i środowiskowymi masowego ruchu samochodowego. W konsekwencji wymusza to powstawanie nowych aktywności na obrzeżach miasta. Tymczasem powiększenie i rozpraszanie zabudowy miasta zwiększa długość podróży i nacisk na używanie samochodu, co skutkuje poszerzeniem obszaru kongestii. Przykładem tych procesów jest Warszawa."

Price-Waterhouse-Coopers, Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 str. 17.

Jeśli kogoś z Państwa zainteresuje bliżej ta sprawa - prosimy o kontakt. Jesteśmy w posiadaniu szczegółowej dokumentacji.

Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "MICHAŁÓW"
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

APEL na FB:
http://www.facebook.com/events/152133841599913/


piątek, 5 października 2012

Uderz w stół.......

Zamieszczona przez nas informacja o pustych lokalach na terenie Michałowa wywołała chyba u naszych władz dzielnicowych mały ferment.
Otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na Pradze Północ, którą załączamy.  
Wiemy, że brak użytkowania lokali często nie wynika z bezczynności ich właścicieli, lecz z innych przyczyn. Niemniej problem pustych lokali użytkowych w tej części Pragi występuje z ogromnym nasileniem i to zadaniem władz jest przyjęcie jak najbardziej skutecznej polityki, która będzie temu przeciwdziałać - czyli programu rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej na Pradze.
Cieszymy się, że nasz głos w tej sprawie został zauważony i spotkał się z reakcją. Temu służą publikacje na naszym blogu.      

czwartek, 4 października 2012

III Praski Rajd Pojazdów Zabytkowych Stara Praga - Michałów

Kolejny raz przez Starą Pragę i Michałów przejechały zabytkowe samochody. Święty Michał - 29 września w dniu tego patrona odbywał się rajd - zapewnił jak zwykle świetną pogodę i dobrą zabawę. 
Gratulujemy zwycięzcom !!!!!!!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, widzom, organizatorom, sponsorom - zapraszamy za rok !!!
 
Więcej zdjęć z rajdu: